Policy för Hållbar Leveranskedja

Hållbarhet utgör en central del av Maskingruppens verksamhet. Maskingruppen främjar en hållbar utveckling inom hela värdekedjan och förväntar att våra leverantörer arbetar på samma sätt.

Maskingruppen förutsätter att alla leverantörer följer följande principer för hållbarhet. Detta är utgångspunkten för att påbörja och upprätthålla en relation med Maskingruppen.

Leverantören ska se till att alla dess anställda, såväl fast anställda som tillfälliga resurser, liksom leverantörer och underleverantörer iakttar de krav som anges i denna policy.

Dessa är de minimikrav som leverantören förväntas uppfylla:

 1. Affärsetik och lagefterlevnad
 2. Iaktta alla tillämpliga nationella och internationella lagar, bestämmelser och allmänt godtagen praxis.
 3. Att följa alla tillämpliga lagar och regleringar för exportkontroll och handelssanktioner, inklusive, men inte begränsat till, sådana som utfärdats av FN, EU eller USA:s myndigheter
 4. Inte delta i eller understöda någon som helst form av korruption, mutor eller penningtvätt, genom att bland annat inte betala mutor eller andra olagliga betalningar för att få eller hålla kvar affärer eller för att främja gynnsamma beslut eller tjänster.
 5. Inte erbjuda några överdådiga eller överdrivna gåvor, underhållning eller inbjudningar till MaskinGruppens anställda. Gåvor, underhållning och gästfrihet måste vara rimlig och motsvara nationella lagar och affärspraxis.
 6. Varken direkt eller indirekt erbjuda eller ta emot gåvor i form av kontanter eller motsvarigheter till kontanter.
 7. Ska på begäran tillhandahålla information om denna policy med avseende på affärer med Maskingruppen, samt aktivt rapportera eventuella brister som kan förekomma i tillhandahållen information.
 8. Agera med integritet i alla sina affärsrelationer. För Maskingruppen är integritet lika med ärlighet och starka moraliska principer.
 • Mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter
 • Iaktta alla tillämpliga nationella lagar och bestämmelser om mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter samt erkänna förändringar i dessa.
 • Respektera skydd av mänskliga rättigheter och iaktta principerna i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Till dessa för föreningsfrihet, verkligt erkännande av förhandlingsrätt, avskaffande av tvångsarbete samt lika möjligheter och bemötande.
 • Betala minst den minimilön som krävs enligt nationella lagar för ordinarie arbetstid, övertid och övertidsskillnader.
 • Inte anställa eller göra affärer med entreprenörer eller leverantörer som anställer personer under minimiålder, 15 års ålder eller den obligatoriska skolåldern enligt nationell lag, beroende på vilket som är högst. Om man anställer personer som är äldre än minimiåldern, men under 18, får detta inte påverka deras skolgång eller störa deras hälsa, säkerhet eller moral.
 • Inta använda tvångsarbete i någon som helst form eller göra affärer med entreprenörer eller leverantörer som gör så.
 • Inte hålla inne dokument som utfärdats av myndighet, såsom pass, arbetstillstånd eller be om oskäliga insättningar eller avgifter (t.ex. rekryterings- eller anställningsavgifter) som ett villkor för anställning.
 • Inte diskriminera i anställning, ersättning, utbildningsmöjligheter, befordran, uppsägning av anställning eller pensionering baserat på ras, ålder, kön, social klass, nationellt ursprung, religion, funktionshinder, sexuell läggning, civil- eller moderstatus, fackligt medlemskap, politisk anslutning eller andra jämförbara skäl.
 • Inte utföra eller stödja fysisk bestraffning eller fysiska, sexuella, psykologiska eller verbala trakasserier eller övergrepp.
 • Säkerställa att entreprenörer på plats har tillräckligt och anständigt boende.
 • Hälsa och säkerhet i arbetet
 • Iaktta alla tillämpliga nationella lagar och bestämmelser om hälsa och säkerhet i arbetet samt erkänna förändringar i dessa.
 • Erbjuda en säker, hälsosam och välskött arbetsmiljö.
 • Förebygga olyckor, skador och yrkesskador.
 • Tillsätta tillräckliga resurser och erforderlig kompetens för att tillhandahålla en hälsosam och säker arbetsplats.
 • Ha en process för att identifiera och utvärdera arbetsrelaterade faror och relevanta kontroller och utifrån denna bedömning införa säkra arbetssystem. Dessa ska övervakas av ledningen, hållas uppdaterade och kontinuerligt förbättras.
 • Handleda personalen i undvikande av olyckor, riskhantering och säkra arbetssätt.
 • Förse personalen med lämplig företagshälsovård, inklusive lagstadgat försäkringsskydd och all utbildning som krävs enligt tillämpliga lagar.
 • Rapportera och utreda alla tillbud inom hälsa och säkerhet.
 • Hantering av klimat och miljö
 • Iaktta alla tillämpliga nationella lagar och bestämmelser om miljöledning samt erkänna förändringar i dessa.
 • Ha en resurseffektiv, ren och välledd verksamhet.
 • Förebygga föroreningar och miljöolyckor.
 • Tillsätta tillräckliga resurser med erforderlig kompetens för miljöledningen.
 • Ha giltiga miljötillstånd som krävs för verksamheten och iaktta de krav som ställs på verksamheten och rapportering i dessa tillstånd.
 • Ha en process för att identifiera och bedöma miljöaspekter och relevanta verksamhetskontroller och utifrån bedömningen införa rutiner för att förebygga föroreningar och minimera miljöpåverkan. Dessa rutiner ska övervakas av ledningen och hållas uppdaterade.
 • Informera personalen om de miljöaspekter, kontroller och rutiner som hänger samman med deras arbetsuppgifter.
 • På lämpligt sätt sortera och vidarebefordra avfall enligt gällande lagar för återanvändning eller återvinning, för att minimera miljöpåverkan, och att på lämpligt sätt bearbeta och bortskaffa farligt avfall.
 • Identifiera ämnen som är farliga för miljön eller hälsan samt använda, lagra och bortskaffa ämnena på ett säkert och kontrollerat sätt
 • Ha aktuella säkerhetsdatablad och instruktioner för eventuella olyckor och tillämpa en plan för att ersätta farliga ämnen med mindre farliga alternativ.
 • Upprätthålla nödplaner för att säkerställa att alla miljöolyckor blir hanterade så att konsekvenserna minimeras.
 • Sträva efter att kontinuerligt minska användningen av energi, råvaror och vatten samt minimera avfall och utsläpp till luft, vatten och mark.
 • att övervaka, rapportera och sträva efter att minska utsläppen av växthusgaser från sin verksamhet och värdekedja samt att lämna uppgifter på begäran.
 • Produkter och tjänster
 • Ha en proaktiv inställning till produktsäkerhet genom att bland annat se till att de produkter som levereras till Maskingruppen uppfyller obligatoriska produktsäkerhetskrav samt identifiera, bedöma och hantera alla risker som är förknippade med användningen av produkterna.
 • att sträva efter att ständigt minska farliga ämnen i sina produkter;
 • Inte använda några otillåtna material i leveranser till Maskingruppen samt iaktta de begränsningar i användningen som fastställts i Europeiska unionens RoHS-direktiv (Restriction of the uses of certain Hazardous Substances), REACH-förordningen (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), föreskrift 32 från kinesiska MIIT (ministeriet för industri- och informationsteknik) eller motsvarande bestämmelser i andra länder där det är tillämpligt för branschen i fråga.
 • att säkerställa ansvarsfulla och konfliktfria inköp av tenn, tantal, wolfram och guld (3TG) i sin leveranskedja, på det sätt som EU Conflict Minerals Regulation och Dodd-Frank Conflict minerals act kräver;
 • att lämna uppgifter om ovannämnda ämnen och mineraler på begäran
 • Allmänna krav
 • Utse en person inom företaget för att följa upp och utveckla de principer som beskrivs i denna policy.
 • Ha en åtgärdsprocess för överträdelser mot mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet eller miljö.
 • Rapportera eventuella brott mot denna policy till Maskingruppen. Leverantören, dennes personal samt intressenter kan rapportera sina misstankar anonymt när som helst på via denna kanal, som upprätthålls av en tredje part: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102387/index.html
 • Tillåta Maskingruppen, eller en tredje part som befullmäktigats av Maskingruppen och godkänts av  leverantören, att i leverantörens närvaro genomföra en revision av leverantörens verksamhet med  avseende på denna policy.

Tillämpning

Maskingruppen följer aktivt upp och bedömer leverantörernas efterlevnad av den här policyn och kan be leverantörerna att fylla i en självvärdering om hållbarhet.

Om leverantören inte iakttar policyn, förbehåller sig Maskingruppen rätten att säga upp avtalet med leverantören utan att det påverkar några andra rättigheter, vare sig dessa är avtalsbaserade eller i enlighet med allmän lag, inklusive redan gjorda och framtida beställningar.

Pär-Ola Jansson
VD
MaskinGruppen i Ängelholm AB

Hans-Olof Jansson
vVD
MaskinGruppen i Ängelholm AB