Miljöpolicy

Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar för vår miljö och försöker därför minska vår miljö- och klimatpåverkan på olika sätt. Vi ska följa tillämpliga miljöregler och göra vad vi kan för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöhänsyn ska genomsyra samtliga beslut i Maskingruppen och det är varje enskild medarbetares ansvar att följa våra rutiner och riktlinjer.

Syftet med Maskingruppens miljöpolicy är att beskriva hur vi arbetar med att minska vår miljöpåverkan på olika vis.

Vår målsättning är att minimera vår miljö- och klimatpåverkan genom ständiga förbättringar. Att systematiskt undersöka hur vår verksamhet påverkar miljön ger oss möjlighet att vidta åtgärder där vårt arbete brister. 

Riktlinjer:

 • Vi förespråkar resfria möten. 
 • Vi ska alltid försöka välja det mest klimatsmarta alternativet vid transport.
 • Vi ska aktivt förebygga föroreningar.
 • Vi ska återvinna vårt kontors- och förbrukningsmaterial så långt det är möjligt.
 • Vi ska välja material och metoder som är skonsamma mot miljön.
 • Vi ska använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt.
 • Vi ska aktivt informera om och marknadsföra våra mest miljövänliga tjänster och produkter.
 • Vi ska ta till vara och utveckla våra medarbetares intresse för miljöfrågor och säkerställa att miljöaspekten finns med i den dagliga verksamheten. 
 • Vi ska förstå och uppfylla gällande miljölagstiftning och andra aktuella normer och regelverk som kan hänföras till miljön.

Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner organisationen har satt upp för sitt miljöarbete. Ansvariga chefer ansvarar för att vår miljöpolicy kommuniceras ut inom den egna gruppen och att reglerna efterlevs.

Antikorruptionspolicy

Vi vill aktivt bidra till ett hållbart samhälle genom att vara en ansvarsfull och ansvarstagande arbetsgivare, affärspartner och intressent. Givetvis ska vi följa gällande lagstiftning men lika viktigt är det att tillämpa våra etiska riktlinjer och tillämpa god affärssed. 

Våra medarbetare ska alltid uppträda på ett affärsmässigt korrekt och professionellt sätt. Vi tillåter inte någon form av prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans och stöder i alla delar av verksamheten en korrekt och allsidig konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp.

Med muta menas en otillbörlig belöning, förmån eller gåva. Mutan kan bestå av kontanter, varor, resor, tjänster, rabatter, presentkort eller gästfrihet av olika slag. Någon i lagstiftningen fastlagd beloppsgräns för vad som är att betrakta som muta finns inte, utan det är förmånens värde sett från mottagarsynpunkt som är avgörande.

Det är förbjudet att begära eller ge någon form av löften i samband med gåvor. Erbjudanden om representation får endast accepteras om de ligger inom ramarna för god affärssed. Vid tveksamhet kring vad som gäller i ett enskilt fall ska du alltid kontakta din närmaste chef för vägledning. 

Arbetsmiljöpolicy

Vi ska vara en arbetsplats där medarbetare trivs och mår bra och bemöter varandra med respekt. En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för oss på Maskingruppen, då vi är övertygade om att det påverkar medarbetarnas trivsel och resultat.

Vår arbetsmiljöpolicy syftar till att skapa en fysiskt, organisatoriskt och socialt sund och säker arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Vår arbetsmiljö ska uppfylla de krav som ställs i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vi ska säkerställa en arbetsmiljö som är tillfredsställande och som inte utsätter våra medarbetare för ohälsa.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i vår dagliga verksamhet och ska ske i samarbete mellan medarbetare, fackliga organisationer och oss som arbetsgivare.

Arbetsmiljöarbetet är en gemensam angelägenhet och ska bedrivas i samverkan där alla har ansvar att medverka. 

För att uppnå en arbetsmiljö som motsvarar våra mål ska vi:

 • Säkerställa att inga medarbetare utsätts för kränkande särbehandling som till exempel mobbning, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier.
 • Ha tydliga riktlinjer för alkohol och droger.
 • Inkludera arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor som en viktig del i arbetsmiljöarbetet.
 • Ge våra medarbetare de kunskaper, färdigheter och praktiska möjligheter som krävs för att aktivt kunna medverka i arbetets utformning.
 • Så långt det är möjligt ge alla medarbetare utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter där det finns tillfälle till omväxling och variation. 
 • Säkerställa att ansvarsfördelning och befogenheter är klart formulerade och kända.
 • Använda såväl interna som externa resurser för att spåra och värdera risker samt för att ge förslag till åtgärder.
 • Säkerställa att konkreta åtgärdsprogram och projekt för arbetsmiljöarbetet upprättas, genomförs och utvärderas.

Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att undersöka, genomföra och följa upp risker i arbetsmiljön. Arbetet sker löpande och ingår som en naturlig del i all vår verksamhet.

Vi utvärderar löpande våra insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Arbetets krav ska anpassas till medarbetarnas förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt avseende. Åtgärder som förbättrar arbetsmiljön ger positiva effekter för såväl medarbetare som för organisationen.

En annan viktig del i vårt förebyggande arbetsmiljöarbete är informations- och utbildningsinsatser. Våra medarbetare ska ha god kännedom om vilka risker som finns i deras arbete och hur de kan undvika riskerna.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Det är vi som arbetsgivare som är skyldiga att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall.

Alla chefer ansvar för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs och att förutsättningar ges för att så långt som möjligt lösa arbetsmiljöfrågorna på den nivå där de uppkommer.

Alla medarbetare har ett arbetsmiljöansvar genom att till exempel följa skyddsföreskrifterna och påpeka risker eller brister i arbetsmiljön till sin närmaste chef.

Personalpolicy

Uppförandekod och riktlinjer

Det här är en policy för dig som arbetar på Maskingruppen I Ängelholm AB.

Som medarbetare möter du arbetskamrater och kunder, därför är ditt arbete viktigt.

Maskingruppens personalpolicy beskriver värderingar och förhållningssätt (uppförandekod) i relationerna på vår arbetsplats och till de människor vi möter i arbetet. Dess uppförandekod är gemensam för oss alla och gäller alla medarbetare. Uppförandekoden antas av styrelsen.

Varje medarbetare är unik och värdefull i sitt arbete. Det är därför viktigt att vi känner stolthet över vår insats och arbetsplats. Vårt gemensamma engagemang och ansvar bidrar till att göra Maskingruppen till en kraftfull organisation och en attraktiv arbetsplats.

Alla arbetsplatser ska ha en öppen kommunikation, som ger utrymme för egna initiativ. God kommunikation skapas i ett samspel mellan medarbetare och chefer. Med god kommunikation utvecklar vi goda relationer som bidrar till arbetsglädje och god arbetsmiljö. Alla får i samverkan möjlighet att vara delaktiga, ta ansvar och använda sitt inflytande.

Personalpolicyn blir verklighet när vi tar ett gemensamt ansvar för att gå från ord till handling.